Modernizace interních systémů pro správu agentské sítě v Allianz pojišťovně

Na počátku roku 2020 končil projekt reimplementace sjednavačů, který jsme na základě výběrového řízení začali realizovat v roce 2017. Na tento projekt jsme dostali velice pozitivní zpětnou vazbu. Proto jsme s naším klientem Allianz pojišťovnou začali hledat nové oblasti a modernizace interních systémů na sebe nenechala dlouho čekat.

Již dlouhodobě jsme se zástupci klienta řešili jejich strategický záměr modernizace. To znamenalo zbavit se několika aplikací. Ty byly historicky vyvinuté na dnes již nepodporovaných platformách. Tyto platformy však představovaly klíčové oblasti z pohledu fungování business. Z důvodu požadavků na bezpečnost a udržitelnost dalšího požadovaného rozvoje jsme museli tyto aplikace nahradit novými.

Nahrazovali jsme aplikace správa agentské sítě a s tím spojené agendy. Například správa kanceláří, smluvních dodatků apod.

Proč právě StringData?

Důvodem, proč si klient vybral pro realizaci naši společnost, byla jeho mnohaletá pozitivní zkušenosti z předchozího projektu. V rámci tohoto relativně rozsáhlého projektu se nám podařilo veškeré iterace dodat v naplánovaném termínu a v požadované rozsahu. A především bez navýšení plánovaného rozpočtu.

Současně měla agenda nově vytvářeného řešení vazbu na předchozí projekt. To nám jako dodavateli dávalo určitý vzhled do řešené business problematiky.

Jaký problém jsme řešili?

Prvním rozdílem oproti předchozím úspěšně realizovaným projektům byla neexistence analýzy požadovaného cílového stavu. Tu v předchozích případech vždy připravili zástupci analytického týmu produktového oddělení klienta. Jediným známým zadáním v novém projektu bylo zachovat používané funkce existujících nahrazovaných aplikací.

Kromě identifikace a popisu nezbytných uživatelských funkcí bylo třeba rozhodnout o tom, kam tyto funkce zakomponovat. Jestli do nově připravované aplikace, nebo o tyto funkce rozšířit již existující systémy na straně klienta.

Poslední neméně kritickou oblastí byl přechod ze stávajících aplikací na nově vytvořené řešení. A to jak z pohledu vlastního přepnutí a přesměrování uživatelů do nové aplikace, tak z pohledu migrace dat do nového řešení.

Naopak jsme v rámci tohoto projektu nemuseli řešit otázku volby technologií, přístupu k vývoji a projektového řízení. V této oblasti jsme se na základě diskuse se zástupci klienta shodli na tom, že budeme postupovat stejně jako při implementaci sjednavačů jednotlivých produktů. A také že půjdeme cestou iterací validovaných ze strany vybraných zástupců IT a businessu klienta.

Jaké řešení jsme zvolili?

Jelikož neexistovalo jasné detailní zadání, museli jsme při analýze nejprve identifikovat všechny oblasti modernizace. A také jednotlivé funkčnosti v těchto oblastech, které je třeba z nahrazovaných aplikací zachovat. Následně jsme k těmto oblastem přiřadili vlastníky na straně klienta. S nimi jsme následně realizovali sadu workshopů, kde jsme konkrétní funkčnosti diskutovali a analyzovali. Při konkrétních návrzích nám pomohla i dostupnost zdrojových kódů původních aplikací. Nepříjemnou překážkou při těchto workshopech byla nemožnost realizovat workshopy fyzicky a řídit diskusi, případně si jednotlivé věci lépe osobně vysvětlit.

Důležitým přístupem, který jsem s klientem zvolili, bylo zaměřit se pouze na migraci stávajících funkčností s minimem  rozšíření oproti nahrazovaným řešením. Jako klíčovou novinku jsem udělali verzování veškerých dat v systému, díky tomu jsme např. definovali změny od určitého data v budoucnu a řešili tak např. povyšování agentů. Díky wireframům nově vznikající aplikace, které jsme v průběhu analýzy vytvořili, se nám podařilo dát zástupcům klienta celkem přesnou představu o tom, jak bude cílová aplikace vypadat a jak bud tato aplikace z pohledu uživatele fungovat. Měli jsme tak k dispozici nástroj, pomocí něhož jsem fungování z velké části odladili ještě před zahájením implementace.

Klíčovým úkolem v rámci analýzy bylo rozdělení požadovaných funkčností mezi nově vytvářené řešení a již existující systémy a aplikace klienta. Přechod na nově vytvářené řešení vyžadovalo dvě klíčové věci – zachování funkce stávajících rozhraní na okolní systémy a současně migraci dat do nového řešení. Aby datová migrace proběhla v pořádku vytvořili jsme nástroj, který umožňoval celou migraci provést opakovaně a plnění definovaných rozhraní z nového systému následně porovnat s plněním rozhraní z nahrazovaných systémů. Identifikované rozdíly byly následně řešeny se zástupci klienta. Tímto způsobem jsme iterativně doladili korektní migraci dat i způsob plnění definovaných rozhraní.

Jak projekt dopadl?

Modernizace dle plánu proběhla ve dvou fázích – první dvoutýdenní fází byl „stínový provoz“, kdy uživatelé prováděli stejné operace dvakrát – v nahrazovaném a stále ještě produkčním řešení a novém řešení. Což bylo sice z pohledu klienta časově relativně náročné, ale umožnilo nám upřesnit datové detaily. Druhou fází byl již pilotní provoz řešení s nadstandardní podporou následovaný běžným produkčním provozem.

Jsme rádi, že nyní, skoro půl roku od nasazení, můžeme říci, že se projekt povedl a klient je s výsledným řešením i s procesem náhrady systémů zcela spokojen. Důkazem potvrzujícím toto tvrzení je fakt, že jsme od doby spuštění systému neřešili žádný incident s kritickou prioritou, který by klientovi způsobil problémy, nebo omezil jeho business. Aktuálně probíhá rozšiřování systému a další agendy.

Kdo se na projektu podílel?

Za StringData se na projektu podílel stejný tým, který měl za sebou úspěšný projekt redesignu sjednavačů v Allianz pojišťovně, na straně klienta byli našimi partnery jak zástupci businessu, tak správci původních nahrazovaných řešení a zástupci spravující integrované systémy.

"Společnost StringData jsme si vybrali pro nový projekt na základě předchozí velice úspěšné spolupráce. Věděli jsme, že modernizaci interních systémů zvládnou dokončit v zadaném termínu a vysoké kvalitě. Díky proaktivnímu a vysoce odbornému přístupu expertů ze StringData celý projekt dopadl velice úspěšně. S navrženým výsledným řešením i s procesem náhrady systémů jsme zcela spokojeni."

Michal Dvořák
Specialista IT podpory obchodu v Allianz pojišťovně

Související produkty

Hledáte IT partnera
pro svůj projekt?

Spojte se s námi! Co nejdříve se Vám ozveme.
Kontaktní formulář

Chcete zjistit více?

Kontaktujte nás, co nejdříve se Vám ozveme.

Napište nám
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram