SDBox

Datové schránky

Registr smluv

V souvislosti se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon“), který je platný od 1. 7. 2016, jsme v rámci analýzy identifikovali následující hlavní legislativní fakta:

 • povinnost smluvních stran zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50.000 Kč bez DPH v Registru smluv v případě, že jednou ze smluvních stran je:
  • státní či veřejnoprávní instituce
  • územně správní celek
  • státní podnik
  • právnická osoba s většinovou majetkovou účastí státu nebo územně samosprávného celku (např. zdravotnická zařízení, školy apod.)
 • povinnost zveřejnit smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů od uzavření smlouvy
 • zveřejnění těchto smluv je podmínkou jejich účinnosti

Procesy a návrh řešení

Identifikovali jsme následující hlavní procesy týkající se povinností stanovených výše uvedeným zákonem:

 • identifikování smlouvy/dodatku ke smlouvě obsahující smluvní stranu, u které zákon stanovuje povinnost smlouvu zveřejnit v Registru smluv
 • zajištění, aby některá ze smluvních stran smlouvu odeslala do Registru smluv
 • identifikování informace ze speciální datové schránky Ministerstva vnitra o realizovaném zveřejnění smlouvy v Registru smluv

V nové generaci produktu SDBox lze oprávněným uživatelem v souvislosti s platností výše uvedeného zákona nastavit:

 • novou řešitelskou skupinu, která bude obsahovat veškeré datové zprávy týkající se Registru smluv
 • nové pravidlo pro automatické třídění došlých datových zpráv a jejich předání k vyřízení do řešitelské skupiny „Registr smluv“
  • nastavení oprávnění pro vytváření návrhu nových datových zpráv týkajících se Registru smluv
  • nastavení oprávnění pro odesílání schválených nových datových zpráv do Registru smluv

Automatizaci přidělení výše uvedených nových oprávnění uživateli lze řídit integrací produktu SDBox 2.0 s centrální autorizační službou (např. pomocí autentizačního protokolu Kerberos nebo NTLMv2)